NL / EN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nijdam Advocatuur

De befaamde kleine lettertjes…

1. Toepasselijkheid

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, alsmede 7a:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Nijdam Advocatuur B.V. (Nijdam Advocatuur), die de enige contractuele wederpartij is van de opdrachtgever c.q. cliënt (Cliënt).

Op de algemene voorwaarden en de opdrachten van Cliënt is Nederlands recht van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van Cliënt.

Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en Engelse versie. Bij verschil van opvatting over de inhoud of strekking ervan prevaleert de Nederlandstalige versie.

2. Overeenkomst

Nijdam Advocatuur spant zich in om de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Nijdam Advocatuur staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door Nijdam Advocatuur verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan Nijdam Advocatuur te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Nijdam Advocatuur verstrekte gegevens en informatie.

Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover noodzakelijk, zullen partijen overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

Nijdam Advocatuur en de Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

3. Honorarium en betalingsverplichtingen

Nijdam Advocatuur brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, te vermeerderen met btw, alsmede de gemaakte kosten van derden. Nijdam Advocatuur herziet de uurtarieven periodiek. Nijdam Advocatuur is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.

Betaling van de declaraties van Nijdam Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. In geval van tekortkoming van Cliënt in de nakoming van enige jegens Nijdam Advocatuur geldende betalingsverplichting, dient de betaling onverwijld te geschieden.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Cliënt van rechtswege in verzuim. Dan is vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. In geval Cliënt rechtspersoon is of handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is hij, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Cliënt heeft niet het recht om betalingen te verrekenen of op te schorten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van vorderingen van Nijdam Advocatuur komen voor rekening van Cliënt, zulks met een minimum van 10% van de openstaande declaraties, met een minimum van € 150.

4. Klachten & incasso

Uitgangspunt van Nijdam Advocatuur is dat eventuele geschillen met Cliënt onderling worden opgelost. Bij klachten over de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie(s) van Nijdam Advocatuur zal de interne kantoorklachtenprocedure worden gevolgd zoals weergegeven op de website van Nijdam Advocatuur (www.nijdamadvocatuur.nl/kerngegevens/klachtenprocedure).

Indien een geschil niet minnelijk kan worden opgelost, is de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

5. Aansprakelijkheid

Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een aanspraak jegens Nijdam Advocatuur heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze gestelde aanspraak schriftelijk aan Nijdam Advocatuur mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens Nijdam Advocatuur één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Nijdam Advocatuur aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt ook een nalaten begrepen.

Iedere aansprakelijkheid van Nijdam Advocatuur is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de aan Nijdam Advocatuur in het desbetreffende kalenderjaar door Cliënt betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, met een maximum van € 25.000 (inclusief btw).

Nijdam Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Nijdam Advocatuur gaat nooit verder dan is bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 5 geldt niet voor opzet of grove schuld van Nijdam Advocatuur en/of haar medewerkers.

Indien personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan Nijdam Advocatuur door Cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheids-beperking mede namens Cliënt te aanvaarden.

Indien de uitvoering van een opdracht van Cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan Nijdam Advocatuur verbonden is, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is Nijdam Advocatuur niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.

6. Gegevensbescherming en beroepsregels

Nijdam Advocatuur is een verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens bestaan uit alle informatie over een levende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Voor Nijdam Advocatuur is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Dit brengt met zich mee dat Nijdam Advocatuur passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens van betrokkenen gewaarborgd is. Nijdam Advocatuur zorgt ervoor dat persoonsgegevens van betrokkene op een veilige manier en conform de eisen van de AVG door het kantoor verwerkt worden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van Nijdam Advocatuur (www.nijdamadvocatuur.nl/privacy).

De Cliënt zal Nijdam Advocatuur de gegevens verstrekken die Nijdam Advocatuur, of een door haar ingeschakelde derde, nodig heeft om te voldoen aan verplichtingen om de identiteit van cliënten en daarmee gebonden personen vast te stellen, waaronder verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In dit kader kan het zijn dat Nijdam Advocatuur is gehouden om de UBO-registratie te controleren. Indien bij de controle blijkt dat de UBO-registratie niet overeenkomt met de kennis die Nijdam Advocatuur heeft van de uiteindelijke belanghebbende, is Nijdam Advocatuur gehouden hiervan een melding te maken bij de KVK. Ook is Nijdam Advocatuur verplicht om ongebruikelijke transacties bij de daarvoor aangewezen instantie(s) te melden.

Een PDF van de algemene voorwaarden van Nijdam Advocatuur zijn hier te downloaden: Algemene Voorwaarden